foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras                     BENDRA INFORMACIJA

                UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

                ADRESAS: VAIŽGANTO 50-1, LT-28185 UTENA,

                Steigėjas: UTENOS RAJONO TARYBA,

                Savivaldybės biudžetinė įstaiga

                Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

                   Kodas: 1909 90439

                      TEL.8-389- 61623, 8-389-61792,  MOB.8-618-61636,    

                    El.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,

    Interneto svetainė: http://www.ugdymas.utena.lm.lt

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras  (toliau – Centras) yra savivaldybės   biudžetinė socialinės globos įstaiga teikianti mišrias, bendruomenines socialines paslaugas.Centre veikia 2 skyriai: Vaikų globos skyrius ir Paramos šeimai skyrius, kuriuose teikiama visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ir darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis) taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę. 

 

Įstaiga veikia ištisą parą. Joje dirba 31 darbuotojas. Betarpiškai su globotiniais ir šeimomis dirba: socialiniai pedagogai, 1 direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai, soc.darbuotojų padėjėjai,  psichologas. Vaikų skaičius yra nuolat kintantis.

Direktorė - Diana Deveikienė, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui - Vidmantas Vainauskas.

 

Vizija - visavertis vaiko gyvenimas, užtikrinantis jo teisę į apsaugą, aprūpinimą bei dalyvavimą visuomenės gyvenime.  

  

Misija - organizuota ugdymo ir socialinių paslaugų, bendradarbiaujant su vietinės bendruomenės institucijomis, sukurta sistema padėti socialinės rizikos ar likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, kurie leistų išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų gyvenimo kokybę.

  

Tikslas - ugdyti vaikus, kurių galimybės mokytis, lavintis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos dėl įgytų sutrikimų ir socialinės atskirties, siekiant išugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, savarankišku, atsakingu, padėti įsisavinti žinias ir socialinę kompetenciją, gebėjimus savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.  

Teikiant socialinę globą (rūpybą) socialinės rizikos vaikams ar likusių be tėvų globos vaikams (toliau – vaikai) tikslas – užtikrinti globos, ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jiems tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 Dirbant socialinį darbą su vaikų šeimomis bei moterimis su vaikais, patiriančiomis smurtą šeimoje, tikslai – padėti vaikų šeimoms įveikti krizes, suteikti šeimoms įgūdžius, reikalingus sėkmingai funkcionuoti ir ugdyti vaikus, siekti atkurti ir palaikyti vaikų ir tėvų ar globėjų (rūpintojų) bei kitų vaiko artimųjų giminaičių tarpusavio ryšius, skatinančius prielaidas vaikui sugrįžti į savo ar globėjų (rūpintojų) šeimą; padėti smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) patiriančiai moteriai, sudarant palankias sąlygas jos ir vaikų saugumui, stiprinti moters pasitikėjimą savimi, skatinti ją aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime.

Teikiant kvalifikacijos tobulinimą tikslas - vystyti Socialinio darbo metodinio centro veiklą, vykdant praktinį mokymą bei gerosios patirties sklaidą mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, socialinės rizikos ar likusių be tėvų globos vaikais ir jų šeimomis, socialinės rizikos suaugusiais asmenimis; vykdyti mokymus vaikų globėjams pagal centro parengtą ir patvirtintą programą, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis.

   FUNKCIJOS

   Ugdymas

Organizuojame papildomą ugdymą.
Vykdome užimtumą ir tęstinį lavinimą po pamokų.
Tenkinant specialiuosius poreikius, konkrečiai kiekvienam globotiniui ir jo šeimai pagal poreikį teikiame socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo ir transporto organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros, globos ir kitą reikalingą pagalbą.
Siekiant globotinio gyvenimo kokybės, laviname globėjų, tėvų socialinius, pedagoginius sugebėjimus.

    Socialinė globa

Teikiame socialinę globą (rūpybą) vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta vaiko laikinoji trumpalaikė arba ilgalaikė globa institucijoje tol, kol bus bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo, įvaikinimo, išleidimo savarankiškai gyventi klausimai. Gali būti teikiama socialinė globa (rūpyba) vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta nuolatinė globa, esant laikinam tėvų valdžios apribojimui iki vaikas bus sugrąžintas tėvams arba išspręstas klausimas dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir nuolatinė globa bus pratęsiama nuolatinės vaikų globos įstaigoje, šeimynoje ar pas fizinius asmenis, arba bus įvaikintas. Vaikui priskiriame kontaktinį asmenį, sprendžiantį vaiko sveikatos, ugdymo, elgesio ir kitas socialines problemas bei koordinuojantį kitų centro specialistų jam teikiamą pagalbą. Vaikui, kuriam yra nustatyta institucinė laikina ilgalaikė arba nuolatinė globa (rūpyba), sudarome individualų socialinės globos planą, užtikrinant periodišką jo peržiūrą. Vaikams teikiame informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto, sociokultūrines, asmeninės higienos, socialinės priežiūros, intensyvios krizių įveikimo, apgyvendinimo ir kitas socialines paslaugas.
Rūpinamės vaiko fiziniu ir psichiniu sveikatos vystymųsi, užtikrinant savalaikę sveikatos priežiūrą. Stengiamės sukurti palankią ugdomąją aplinką, užtikrinti emocinį ir elgesio ugdymą, skatinti savęs suvokimą, tapatumą, užtikrinti socialinių ryšių tinklą bei ryšių su šeima palaikymą ir stiprinimą, padėti įgyti savarankiško gyvenimo įgūdžius.
Sprendžiant vaikų sveikatos, ugdymo, socialines problemas, organizuojame darbą komandoje, bendradarbiaujant su kitų įstaigų specialistais: socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, psichologais, mokytojais, vaikų teisių apsaugos darbuotojais, vidaus reikalų sistemos pareigūnais, asmens sveikatos priežiūros specialistais ir kt. specialistais bei savanoriais.
Vykdome šviečiamąjį prevencinį darbą, kovojant su vaikų žalingais įpročiais: rūkymu, alkoholiu, narkotikų vartojimu, vogimu, laisvu gyvenimo būdu ir kt.

 Dirbant socialinį darbą su vaikų šeimomis ir smurtą patiriančiomis moterimis:

padedame šeimoms ir smurtą patiriančioms moterims, teikiame informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrinių, asmeninės higienos ir priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apgyvendinimo ar laikino apnakvindinimo suteikimo, švietimo ir kitas paslaugas bei pedagoginę, psichosocialinę pagalbą;
atstatant dėl įvairių rizikos atvejų sutrikusias šeimos biosocialines funkcijas ir atkuriant ryšius su ją supančia aplinka ir bendruomene, organizuojame darbą komandoje, bendradarbiaujant su kitų įstaigų specialistais ( švietimo, sveikatos, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, vidaus reikalų sistemos, seniūnijų, socialinės rūpybos ir kt.), taip pat savanoriais;
šeimai priskiriame kontaktinį asmenį, kuris, atlikus tyrimą ir išsiaiškinus socialines problemas ir jų priežastis, kartu su šeimos suaugusiais asmenimis ar smurtą patiriančiomis moterimis sudaro socialinę savipagalbos programą;
šeimą laikinai gyventi priimame jos pačios noru;
smurto aukas su vaikais priimame 3 kalendorinių dienų laikinam prieglobsčiui, teikdami nemokamas būsto paslaugas ir socialinio pedagogo bei psichologo pagalbą.

  Metodinė veikla

 Rengiame ir vykdome specializuotus mokymus bei kitas šviečiamojo pobūdžio programas (seminarus ir diskusijas, mokymo ciklus pagal specializuotas temas, stažuotojų priėmimą ir jų konsultavimą) specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos ar likusių be tėvų globos vaikais ir jų šeimomis, socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, vaikų globėjams. Mokymo dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Priimame mokymo dalyvius iš visos Lietuvos.

  Papildomos paslaugos

 Laikinai ar nuolatinai globojami vaikai yra išlaikomi savivaldybės lėšomis.
Šeimos, gyvendamos Centro paramos šeimai skyriuje už teikiamas būsto ir specialiąsias paslaugas ( šeimos maitinasi iš savo biudžeto lėšų) moka 10 procentų nuo visų per mėnesį gaunamų pajamų (steigėjo nustatyta tvarka).
Mokymo dalyviams už jiems teikiamas metodines paslaugas mokestis imamas pagal SADM arba steigėjo nustatytą tvarką. Copyright © 2018 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.