foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasUTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO
ŠEIMŲ SKYRIAUS
VEIKLOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau Centras) teikdamas socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencija, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, kitais norminiais aktais, Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Centro nuostatais, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos priėmimo ir planavimo komisijos šeimų apgyvendinimui Centre klausimams spręsti ir pasiūlymams teikti (toliau - PPK) posėdžių protokolų nutartimis.
Centre socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusioms šeimoms teikiama gyvenamąją vietą deklaravusiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje šeimoms (moterims ir vyrams, moterims su vaikais ir vyrams su vaikais) pakliuvusiems į krizinę situaciją ar patiriantiems smurtą šeimoje.

II. TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ GAVĖJAI

1. Centre šeimai (asmeniui) patekusiai į krizinę situaciją teikiamos šios paslaugos:
1.1. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:
• Informavimo, konsultavimo;
• Tarpininkavimo, atstovavimo;
• Kitos bendrosios socialinės paslaugos .
1.2. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
1.2.1 Socialinė priežiūra:
1.2.1.1. Laikino apnakvindinimo (iki 3 parų):
• Informavimo, konsultavimo,
• Tarpininkavimo ir atstovavimo,
• Nakvynės suteikimo,
• Minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimo (pvz. dušas),
• Buitinių paslaugų organizavimo (pvz. virtuvėlė),
• Esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (pvz. palydėjimas pas gydytojus, pagalba registruojantis pas gydytojus).
1.2.1.2. Intensyvi krizių įveikimo pagalba:
• Informavimo, konsultavimo,
• Tarpininkavimo ir atstovavimo,
• Bendravimo,
• Psichologinės ir socialinės pagalbos,
• Kitos paslaugos.
1.2.1.3. Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose (šiuo atveju Centro Šeimų skyriuje):
• Informavimo, konsultavimo,
• Tarpininkavimo ir atstovavimo,
• Apgyvendinimo,
• Psichologinė ir socialinė pagalba,
• Minimalių buitinių ir asmeninių higienos paslaugų organizavimas,
• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
• Darbinių įgūdžių ugdymo,
• Esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugos,
• Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI:
2.1. Asmenys (vyrai, moterys), patyrę smurtą šeimoje
2.2. Šeimos atsidūrusios krizinėje situacijoje dėl gaisro, stichinių nelaimių ir kt.
2.3. Kiti asmenys, kuriems reikalingos socialinės paslaugos.

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3. Dėl socialinės paslaugos – apgyvendinimo krizių centre, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) raštu kreipiasi į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių ir teikia „Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti“ ir „Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą“ dėl socialinių paslaugų sprendimo priėmimo.
4. Besikreipiantieji dėl socialinės paslaugos–apgyvendinimas krizių centre, pateikia (Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui):
• Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
• Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• Pažymą apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
• Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);
• Kitus, dokumentus patvirtinančius paslaugos reikalingumą.
5.Į Centrą negali būti priimti asmenys, kuriems:
• Būtinas stacionarus gydymas;
• Reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;
• Agresyvūs asmenys;
• Neblaivūs asmenys;
• Asmenys priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir kt.;
• Sergantys aktyvia tuberkulioze;
• Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis;
• Sergantys AIDS;
• Kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis.
6. Apgyvendinimas krizių centre, šiuo atveju Centro Šeimų skyriuje (iki 6 mėnesių ar ilgiau) skiriamas, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus priimtu sprendimu dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo .
7. Centro direktorė ir paslaugos – apgyvendinimas krizių centre, gavėjas sudaro ir pasirašo dvišalę „Socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartį“.
8. Apgyvendinimas Centro Šeimų skyriuje nutraukiamas ar sustabdomas Utenos rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu jei:
• Paslaugų gavėjas savavališkai pasišalina iš Centro;
• Paslaugų gavėjas raštu atsisako teikiamų paslaugų;
• Paslaugų gavėjas išvyksta gydytis;
• Paslaugų gavėjas suserga užkrečiama liga;
• Paslaugų gavėjas išvyksta paviešėti pas gimines, artimuosius, draugus ir kt.;
• Pasibaigus sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo terminui;
• Paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;
• Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinių poreikių tenkinimui;
• Paslaugų gavėjas pažeidinėja Centro Šeimų skyriaus klientų vidaus tvarkos taisykles;
• Paslaugų gavėjas dėl nepateisinamų priežasčių nesinaudoja jam paskirtomis paslaugomis;
• Paslaugų gavėjas atsisako mokėti už socialines paslaugas.
9. Į krizinę situaciją patekusioms šeimoms (asmenims) jų prašymu teikiamos nestacionarios socialinės paslaugos:
10. Centro direktorė ir nestacionarių paslaugų gavėjas sudaro ir pasirašo dvišalę „Nestacionarių socialinių paslaugų teikimo sutartį“ .
11. Nestacionarių paslaugų poreikį nustato Centro socialinis darbuotojas atsižvelgdamas į kliento poreikius.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Centre socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms (asmenims) organizuoja ir už ją atsako darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų teikimą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms (asmenims):
• priima tiesiogiai besikreipiančius arba institucijų, tarnybų, fizinių asmenų į tarnybas nukreiptus asmenis;
• apgyvendina asmenį (šeimą) Centro Šeimų skyriuje;
• renka informaciją apie Paramos šeimai skyriuje apgyvendintą paslaugų gavėją;
• organizuoja intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
• organizuoja psichosocialinės pagalbos teikimą;
• organizuoja psichologinės, teisinės, medicininės pagalbos teikimą, suburiant specialistus (psichologą, socialinius darbuotojus, socialinio darbuotojo padėjėjus, asmens sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų specialistus, seniūnijos darbuotojus ir kt.);
• teikia socialinę pagalbą, apjungiant įvairias pagalbos formas.

13. Centro Šeimų skyriuje apnakvindinamos (iki 3 parų) ir apgyvendinamos krizių centre (šiuo atvejų Centro Šeimų skyriuje) šeimos, gyvenamąją vietą deklaravusios Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, kai to reikalauja krizinės situacijos sprendimas šeimos ir vaiko gerovei.
14. Laikinam apnakvindinimui priimamos šeimos (smurtą patyrę vyrai ar moterys su vaikais).
15. Apnakvindinimo paslauga iki 3 parų suteikiant socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo bei psichologo pagalbą teikiama nemokamai.
16. Sprendimą dėl laikino apnakvindinimo paslaugų Centre skyrimo priima Centro direktorius.
17. Apnakvindinimas iki 3 parų įregistruojamas Centro direktoriaus įsakymu, gavus smurtą patyrusios šeimos asmens raštišką prašymą ir užpildant „ Šeimos laikino apnakvindinimo aktą“ ,  šeimą supažindinant su Paramos šeimai skyriaus klientų vidaus tvarkos taisyklėmis.
18. Po 3 parų neįvykus teigiamiems pokyčiams šeimoje, šeima gali teikti prašymą Centro direktoriui dėl apgyvendinimo krizių centre. Apgyvendinimas įforminamas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priėmimo ir planavimo komisijos šeimų, patekusių į krizinę situaciją, apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paramos šeimai skyriuje klausimams spręsti (toliau - PPK) posėdžių protokolų nutartimis.
19. Centro direktorius atsižvelgdamas į šeimos prašymą sušaukia PPK posėdį, kurio metu PPK analizuoja:
• šeimos prašymą;
• aplinkybes;
• nusprendžia trumpalaikės socialinės globos trukmę;
• socialinės pagalbos veiksmų planą;
• piniginės paramos poreikį ir jos suteikimą.
20. PPK Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui išvadų protokolinį išrašą pateikia per 3 dienas nuo asmens prašymo pateikimo datos.
21. Dėl socialinės paslaugos –apgyvendinimas krizių centre, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) raštu kreipiasi į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių ir teikia „Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti“ ir „Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą“ dėl socialinių paslaugų sprendimo priėmimo.
22. Apgyvendinimas krizių centre, šiuo atveju Centro šeimų skyriuje (iki 6 mėnesių ar ilgiau) skiriamas, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus priimtu sprendimu dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo.
23. Šeimų apgyvendinimas yra laisvanoriškas, su šeima sudarant „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimų skyriaus Socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartį“.
24. Šeimos teikiamų paslaugų gali atsisakyti apgyvendinimo terminui nepasibaigus :
šeima teikia prašymą Centro direktoriui, kuriame nurodo sutarties nutraukimo nepasibaigus terminui priežastis.
25. Apgyvendinimas Centro Šeimų skyriuje nutraukiamas, kai Centro direktorė gavusi kliento prašymą arba įvertinusi aplinkybes, kai asmuo (-ys) nesilaiko Centro vidaus tvarkos taisyklių, per 5 darbo dienas kreipiasi į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių dėl socialinių paslaugų nutraukimo.
26. Centro direktorė gali priimti sprendimą dėl laikino socialinių paslaugų teikimo sustabdymo (laikinai išvykus atostogauti, gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą ir pan.)
27. Tolimesnis šeimos vaikų saugumo užtikrinimas ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymas derinamas su Vaikų teisių apsaugos skyriumi.
28. Pasibaigus „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimų skyriaus Socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartyje“ nustatytam terminui ir įvykus teigiamiems pokyčiams šeimoje, šeima teikia prašymą Centro direktoriui nurodydama būsimo būsto adresą, įvardindama pozityvius pasikeitimus šeimoje. Išvykimas yra nustatomas Centro direktoriaus įsakymu.
29. Centre Šeimų skyriuje gali būti teikiamos nestacionarios socialinės paslaugos.
Paslaugos teikimas įregistruojamas Centro direktoriaus įsakymu, remiantis asmens raštišku prašymu, sudarius su juo „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimų skyriaus Nestacionarių socialinių paslaugų teikimo sutartį“.
30. Sutartyje nurodomas paslaugų teikimo terminas, išvardinamos teikiamos paslaugos.
31. Vaikų dienos priežiūros paslauga įformina, kai klientas rašo prašymą Centro direktoriui ir nurodo kokiu laiku bus reikalinga paslauga.

V. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

32. Laikino apnakvindinimo paslauga (iki 3 parų) teikiama nemokamai.
33. Nestacionarios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.
34. Apgyvendinimas Centro Šeimų skyriuje – iki 20 procentų nuo šeimos gaunamų pajamų už pragyventų dienų skaičių.
35. Asmens finansines galimybes mokėti už paslaugas įvertina ir nustato Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus atsakingas darbuotojas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Tolimesnis šeimos vaikų saugumo užtikrinimas ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymas derinamas su Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi.
37. Pasibaigus apgyvendinimo Centro Šeimų skyriuje terminui, įvykus teigiamiems pokyčiams šeimoje, šeima teikia prašymą Centro direktorei nurodydami būsimo būsto adresą, įvardindami pozityvius pasikeitimus šeimoje. Išvykimas yra nustatomas Centro direktoriaus įsakymu.Copyright © 2018 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.